Tuesday, February 6, 2007

Stoppa moderaternas stöld av de statliga bolagen!

Regeringen har på sin agenda att sälja ut statliga bolag för att kunna betala tillbaka en del av den svenska statsskulden på 1270 miljarder kronor.Den svenska staten är Sveriges största företagsägare. Genom regeringskansliet förvaltas 55 företag/koncerner varav 41 företag ägs helt och 14 tillsammans med andra. Statens ägarroll och förvaltning är svår, då staten äger företag aktiva i verksamheter som spänner från gruvindustri till opera, från fastigheter till spel.

Statliga bolag som bryter och exporterar malm, trä, tillverkar och exporterar stål m.m. finns för att svenska folket ska kunna ta del av vinsterna från landets naturresurser.

Många länder i andra kontinenter, rika på diamanter, olja m.m. har en väldigt fattig befolkning, som skulle kunna få det bättre om de fick ta del av pengarna som landets naturresurser inbringar. I Sverige har vi malm och skog som ger pengar till statskassan.

Dom statlig ägda bolagen är en försäkring om en stadig ekonomi, de ger jobb åt 190 000 personer. Om företagen skulle privatiseras är det troligt att en del av dem flyttar utomlands.

Den borgerliga regeringen vill sänka skatterna med 250 miljarder (som är mer än kostnaderna för hela sjukvården).För att finansiera denna skattesänkning är utförsäljningen en stor del.

Telia är den enda mobiloperatören som har täckning i större delarna av Lappland, då de privata operatörerna inte ser något syfte med att bygga ut sitt nät annat än i tätbefolkade områden.

Internationell solidaritet och en rättvisare fördelning.

Det behövs solidaritet och utjämning i världen! En rättvisare fördelning av våra resurser! Vi behöver demokratisk socialism! Arbetare riskerar sina liv i lågavlönade klädfabriker och vid tillverkningen av tyget som kläderna ska sys av.

Vi behöver ett enat och handlingskraftigt FN och ett starkt EU som kraftigt tar tag emot diktatur och krig, istället för att lämna det i USA:s händer. Faktum kvarstår, att där FN och EU kunnat inverka i fredsoperationer, gick USA istället in.

Jag säger detta med tanke på att man blundade när det utfördes ett folkmord i Rwanda år 1994. Ett folkmord där FN och väst kunde ha stoppat kriget. Där vi kunde ha agerat! Men man valde att låta mer än 1 miljon människor dö, på inte längre än tre månader. Europeiska kristdemokrater stödde folkmordet. FN - styrkan UNAMIR, som fanns i landet blev aldrig förstärk och nästan omedelbart återkallad. FN hade långt i förväg vetskapen om att ett folkmord var planerat, men vägrade att agera. FN's tidigare egyptiske generalsekreterare sägs också ha varit inblandad i vapenexport till dem som begick folkmordet . - Man kan jämföra det med generalsekreterare Waldheims deltagande i evakuering av judar från Saloniki till utrotningslägren.

Så visst begår USA brott mot mänskliga rättigheter. Men vi tittar bara på och överlåter ansvaret till dem istället för att själva inverka. Och då, kan vi inte förvänta oss att se en ljusning.

Aids som håller på att bli en världsomspännande epidemi, härjar i Afrika bland fattiga människor. Det finns nära 40 miljoner människor som lever med hiv eller aids. Av dem finns omkring tre fjärdedelar i Afrika söder om Sahara. Mellan åren 1983-1984identifierades viruset (HTLV-3) som sprider smittan. Då trodde man sig kunna finna ett vaccin inom några år, och man skulle säkert ha kunnat det också. Men på grund av många olika omständigheter så har vi inte, än i dag ca 20 år senare funnit ett fungerande vaccin. Vi behöver internationell solidaritet.

Vad är då Fredrik Reinfeldt egentligen, i kampen mot en marknad som utnyttjar fattiga arbetare utomlands. Och vad är då Fredrik Reinfeldt i kampen för fred i länder där stora konflikter, som av olika anledningar blir förbisedda, härjar?

Sunday, January 28, 2007

Samiskan som håller på att dö ut.

Samerna är en Svensk urbefolkning, med en historia som sträcker sig mycket längre tillbaka i Lapplands historia, än Svenskarnas i området. Dock lär sig elver i skolan mer om indianer än om den egna urbefolkningen och dess historia.

Inslag som rör samerna i samhällsundervisningen i grudskolan/gymnasiet är närmast obefintlig. Kunskap om "Samerna förr och nu" är en viktig del för att förstå den samiska kulturen, renskötseln, språket och hur människan bosatt sig i den här delen av Sverige, hur man överlevt etc. och att lära sig på vilket sätt den Svenska staten "koloniserade" området, och hur samernas möjligheter att bedriva renskötsel etc. försämras, och hur detta sätter dem i en utsatt position.

Det är viktigt med dessa inslag i grundskolan för att bidra till ökad förståelse, när det ofta förekommar fördommar och rasism. Rasismen i detta fall kan vara en följd av fördomar grundade på okunskap och en ökad medvetenhet och bättre kunskaper kan bidra till att minska denna bland elever i skolan, gentemot samiska skolkamrater.


Språket

Det Samiska språket är utdöende i stora delar av Lappland, staten bör snarast vidta kraftiga åtgärder för att så ej ska ske.(ökad språkundervisning i skolan tex.)Men vad beror det på att staten visar på ett så stort ointresse gällande dessa frågor, och att Samerna begränsas allt mer?

Kriget i mellanöstern.


Kriget i mellanöstern har krävt många mänskoliv, många människor tar utan förbehåll ställning antingen på Israels eller på Palestinas sida. Ofta med mycket bristfälliga kunskaper som grund.

Miljontals judar, mördades i europa under andra världskriget. Bla. överlevande därifrån tilldelades sedan ett landområde i mellanöstern, varifrån man tvångsförflyttade araber. Alltsedan staten Israel grundades så har konflikten pågått. En konflikt där båda sidor gör sig skyldiga till övervåld.

Israel har haft de kringliggande staterna som fiender. Besegrat dem, och försett sig med buffertzoner. Efteråt har man gradvis och partiellt dragit sig tillbaka från ockuperad mark.

Araber bor och arbetar i Israel, och pendlar också in från kringliggande områden. Stillestånd har inträtt efter tillbakadragandena. Men konflikten har blossat upp, efter självmordsbombningar och nu senast Hizbollahs raketer. Detta har medfört extremt övervåld från båda sidor. Nyligen från Israel, sedan Hizbollah avskjutit raketer mot Israeliska samhällen.

Nya Islamistiska extremrörelser har tagit initiativ, när andra organisationer anses för eftergivna och då omvärlden trott sig se en ljusning, en fred; innebärande steg mot Israels övergivande av bosättningarna, rivandet av muren. återgång till de gränser som fastställdes vid statens bildande och fastställande av gränser för en nybildad Palestinsk stat. Men detta förstörs oftast genom att organisationer, som Hizbollah, träder fram och infiltrerar folket och beskjuter Israel , vilket leder till en ökad aggression och som i detta fall, en invasion.

Hizbollah, kan liknas vid en rent rasistisk, naziliknande rörelse med sociala välfärdsprogram, för att locka folk. Men allt detta för att kunna föra en provokativ taktik mot Israel . De har Israeliska statens utplånande på sitt program. Hizbollah stöds av Iran, en teokratisk diktatur. En kanske blivande kärnvapenmakt, där man förföljer vänstersympatisörer, anstiftar mord på såna som flytt till väst. Iran har också Israels utplåning på sin agenda.

Israel är en kärnvapenmakt, men en demokrati. Man har begått övervåld, extremt övervåld, i sitt självförsvar. Men Israel har inte utplåning av kringliggande stater på sin agenda. Det är därför, med hänvisning till vad jag har skrivit, oförklarligt att vänstern i Sverige, så oförbehållsamt, kan ta total ställning emot Israel i denna utdragna konflikt. En konflikt där terrorister finansieras av en teokratisk diktatur vilken mördar vänstersympatisörer som för en kamp mot förtrycket i Iran, eller stödjer staten Israel.

USA har hittils i stort misslyckats i mellanöstern, med undantag för Irakiska kurdistan, där dess flyg skyddat framväxten av en demokratisk samhällsorganisation.

Utan att ställning för någon part hävdar jag att konflikten är komplicerad till det yttersta, i synnerhet när folket i Libanon och Palestina som har det så svårt måste rösta fram terrororganisationer för att få bättre sociala förhållanden, och därav en blindhet som låter ett starkt hat gro.